آذوقه

عدس درشت

 

 • یکدست، خوش رنگ و خوش پخت
 • شکل، طعم و سایز مناسب سلیقه ایرانی
 • پخت در زمان مناسب (حدود 20 دقیقه)
 • غنی از  فیبر و پروتئین

 

لپه درجه یک

 

 • یکدست، خوش رنگ و خوش پخت
 • شکل، طعم و سایز مناسب سلیقه ایرانی
 • پخت در زمان مناسب (حدود 20 دقیقه)
 • غنی از  پروتئین

 

لوبیا چیتی

 

 • یکدست، خوش رنگ و خوش پخت
 • شکل، طعم و سایز مناسب سلیقه ایرانی
 • پخت در زمان مناسب (حدود 60 دقیقه)
 • غنی از  فیبر و پروتئین

 

لوبیا قرمز

 

 • یکدست، خوش رنگ و خوش پخت
 • شکل، طعم و سایز مناسب سلیقه ایرانی
 • پخت در زمان مناسب (حدود 60 دقیقه)
 • غنی از  فیبر و پروتئین

 

نخود فلافلی

 

 • یکدست، خوش رنگ و خوش پخت
 • شکل، طعم و سایز مناسب سلیقه ایرانی
 • پخت در زمان مناسب (حدود 80 دقیقه)
 • غنی از  فیبر و پروتئین

 

نخود مرغوب

 

 • یکدست، خوش رنگ و خوش پخت
 • شکل، طعم و سایز مناسب سلیقه ایرانی
 • پخت در زمان مناسب (حدود 80 دقیقه)
 • غنی از  فیبر و پروتئین

 

عدس ریز، دال عدس و لوبیا چشم بلبلی

 

 • یکدست، خوش رنگ و خوش پخت
 • شکل، طعم و سایز مناسب سلیقه ایرانی
 • پخت در زمان مناسب
 • غنی از  فیبر و پروتئین

 

 

 

لپه باقالا، ماش، مخلوط نخود و لوبیا، لوبیا سفید

 

 • یکدست، خوش رنگ و خوش پخت
 • شکل، طعم و سایز مناسب سلیقه ایرانی
 • پخت در زمان مناسب
 • غنی از  فیبر و پروتئین